Čo je to List vlastníctva a kde získam údaje o nehnuteľnosti ?

Vybrané údaje o nehnuteľnosti ako sú jej popis, údaje o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách k nehnuteľnosti a o jej ťarchách nájdete zapísané v základnom dokumente k majetku – liste vlastníctva. Listom vlastníctva sa preukazujú vlastnícke a iné práva k nehnuteľnostiam.

List vlastníctva obsahuje vlastné číslo, ktoré je nezameniteľné pre príslušné katastrálne územie. Ďalej je tam uvedený názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia. List vlastníctva sa skladá z troch častí.

Prvá časť uvedená na Liste vlastníctva je časť „A – majetková podstata“, ktorá obsahuje údaje o nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k danej nehnuteľnosti. V tejto časti sú uvedené parcely (ich čísla), výmery parciel a druhy pozemku, rovnako aj druh využitia a iné ďalšie údaje bližšie popisujúce nehnuteľnosť.

Druhá časť uvedená na Liste vlastníctva je časť „B – vlastník alebo iná oprávnená osoba“ a v tejto časti nájdete údaje vlastníka k nehnuteľnosti. Tieto údaje vlastníka nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva obsahujú meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko prípadne názov spoločnosti a jej identifikačné číslo. V tejto časti sa rovnako nachádza aj údaj o nadobudnutí nehnuteľnosti, t. j. či bola nadobudnutá na základe darovacej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo iné ako napríklad uznesením o dedičstve.

Posledná tretia časť uvedená na Liste vlastníctva sa skladá z časti „C – ťarcha“. V tejto časti sú uvedené informácie o vecných bremenách, záložných právach prípadné iné práva ak boli dohodnuté a rovnako aj údaje oprávnených z týchto tiarch. V tejto časti nenájdete údaje o výškach dlhov. V tejto časti rovnako nájdete aj zapísané poznámky o prípadných iných dôležitých informácia ako sú súdne konania alebo iné údaje, ktoré Vám povedia o spochybnení vlastníckeho práva prípade budúceho možného obmedzenia. Takéto informácie je dôležité si preveriť pred kúpou nehnuteľnosti.

Kde získam List vlastníctva?

Informácie o nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva viete získať vo výpise z listu vlastníctva buď s informatívnym charakterom alebo na právne účely. List vlastníctva s informatívny charakterom, ktorý neslúži na právne účely získate po zadaní požadovaných kritérií vygenerovaným na kataster portály (www.katasterportal.sk).

Údaje uvedené na kataster portály sa pravidelne aktualizujú, viete si tam preveriť nehnuteľnosť ako aj skontrolovať stav konania. Takýto informatívny list vlastníctva je zadarmo, t. j. neplatíte zaň žiaden správny poplatok.

V prípade ak potrebujete list vlastníctva na právne účely, tento viete získať za správny poplatok od 8 EUR na príslušnej správe katastra, a teda v sídle okresu kde sa nachádza nehnuteľnosť. Rovnako si list vlastníctva na právne účely viete vybaviť aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty v rámci celej Slovenskej republike, pričom poplatok je od 7,90 EUR.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom listu vlastníctva vzťahujúceho sa k Vami zvolenej nehnuteľnosti, neváhajte nás kontaktovať.

JUDr. Zuzana Bukvisova
Venujem sa právu nehnteľností už vyše 10 rokov, počas ktorých som získala mnohé cenné skúsenosti, o ktoré sa s Vami rada podelím a poskytnem Vám poradenstvo v súvislosti s Vašou nehnuteľnosťou.