Čo musí obsahovať návrh na vklad vlastníckeho práva?

Náležitosti návrhu na vklad ustanovuje katastrálny zákon. V zmysle tohto zákona je daný spôsob postupu, podľa ktorého rozhoduje kataster o vklade vlastníckeho práva. Návrh na vklad vlastníckeho práva na to, aby bol úspešné zapísaný musí obsahovať nasledovné body: 1. Návrh na vklad musí byť vždy písomný a musí sa doručiť na kataster. Konanie o povolení v kladu vlastníckeho práva sa začína na návrh účastníka konania. Bez...

Celý článok

Čo musí obsahovať Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru?

Riešite predaj alebo kúpu nehnuteľnosti a pripravujete si kúpnu zmluvu? V prípade ak si kúpnu zmluvu pripravujete sami, je potrebné dať pozor na zákonom predpísané náležitosti kúpnej zmluvy. Ak Vám tieto budú chýbať, príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, Vám konanie preruší z dôvodu zistených nedostatkov. Aké sú zákonom predpísané náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu? Kúpna zmluva musí byť vždy...

Celý článok

Zákonné záložné právo podľa § 15

Zákonné záložné právo podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – čo znamená uvedený zápis na liste vlastníctva? Čo je to zákonné záložné právo podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov ? Na liste vlastníctva k nehnuteľnosti je v časti z časti „C – ťarcha“ zapísané záložné...

Celý článok

Vecné bremeno podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z.

Vecné bremeno podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. alebo právo stavby, vstupu a prechodu cez pozemok zastavaný domom zriadené v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome – čo znamená uvedený zápis na liste vlastníctva? Čo je to vecné právo podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových...

Celý článok

Čo je to List vlastníctva a kde získam údaje o nehnuteľnosti ?

Vybrané údaje o nehnuteľnosti ako sú jej popis, údaje o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách k nehnuteľnosti a o jej ťarchách nájdete zapísané v základnom dokumente k majetku – liste vlastníctva. Listom vlastníctva sa preukazujú vlastnícke a iné práva k nehnuteľnostiam. List vlastníctva obsahuje vlastné číslo, ktoré je nezameniteľné pre príslušné katastrálne územie. Ďalej je tam uvedený názov okresu, názov obce a názov katastrálneho...

Celý článok

Najdrahšie CHYBY v kúpnej zmluve – na toto si dajte pozor pri príprave kúpnej zmluvy

Rozhodli ste sa predať, prípadne kúpiť nehnuteľnosť? Už ste aj našli tú správnu nehnuteľnosť, dohodli ste sa na cene a čaká Vás fáza prípravy a následného uzatvorenia kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť? Prípadne len zvažujete, že sa pustíte do predaja Vašej nehnuteľnosti, prípadne do kúpy novej nehnuteľnosti? Ak áno, čítajte pozorne. V tomto článku Vás upozorníme na najčastejšie nedostatky v kúpnych zmluvách na nehnuteľnosť, ktoré...

Celý článok