Čo musí obsahovať návrh na vklad vlastníckeho práva?

Náležitosti návrhu na vklad ustanovuje katastrálny zákon. V zmysle tohto zákona je daný spôsob postupu, podľa ktorého rozhoduje kataster o vklade vlastníckeho práva.

Návrh na vklad vlastníckeho práva na to, aby bol úspešné zapísaný musí obsahovať nasledovné body:

1. Návrh na vklad musí byť vždy písomný a musí sa doručiť na kataster.

Konanie o povolení v kladu vlastníckeho práva sa začína na návrh účastníka konania. Bez podaného návrhu na vklad kataster nezačne konanie, ktoré požadujete, to znamená, že katastru nebude postačovať, ak mu doručíte iba Vašu podpísanú listinu (napr. kúpnu alebo darovaciu zmluvu). Listiny ako je kúpna alebo darovacia zmluva tvoria iba prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva.

2. Návrh na vklad musí obsahovať označenie okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný.

V návrhu na vklad musí byť uvedené označenie, ktorý okresný úrad a jeho katastrálny odbormá vo veci konať a rozhodnúť.

Túto príslušnosť zistíte podľa toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade ak si nie ste istý príslušnosťou katastra, stačí ak uvediete ten okresný úrad, ktorý sa nachádza v obci uvedenej na liste vlastníctva. V prípade ak sa na liste vlastníctva nachádza Obec: Bratislava, Okres: BA- m. č. Ružinov, Katastrálne územie: Nivy, príslušným je Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor.

3. Označenie účastníkov konania.

V návrhu na vklad musí byť uvedené, ktorý účastníci sa domáhajú vkladu vlastníckeho práva. V prípade fyzických osôb sú zákonom vyžadované údaje nasledovné: meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu (kontroluje sa podľa občianskeho preukazu a overovacej doložky). V prípade právnických osôb musí byť uvedené obchodné meno, názov a sídlo právnickej osoby.

Návrh na vklad môžu podať všetci účastníci právneho úkonu ako aj iba jeden z účastníkov, napr. iba kupujúci. Uvedené závisí od dohody v kúpnej zmluve, prípadne inej zmluve. Návrh na vklad však nikdy nezabudnite podpísať.

4. Označenie právneho úkonu, ktorý sa návrhom na vklad chystáte vykonať.

V návrhu musíte jasne špecifikovať o aký typ konania žiadate kataster. Zväčša ide o predaj a kúpu nehnuteľnosti, alebo darovanie nehnuteľnosti, a teda navrhovatelia žiadajú o návrh na vklad vlastníckeho práva na základe konkrétnej zmluvy.

5. Prílohy.

Prílohami návrhu na vklad musí byť zmluva, ktorou sa majú meniť vlastnícke vzťahy (t. j. kúpna zmluva alebo darovacia prípadne iná listina, ktorou sa potvrdzuje právok nehnuteľnosti, ak toto právo nie je vpísané na liste vlastníctva, napr. uznesenia o dedičstve).

V prípade ak ste zastúpený treťou osobou, ktorá nie je účastníkom konania, treba do prílohy priložiť plnomocenstvo, ak toto nie je uvedené v zmluve alebo inej listine, ktorou chcete vlastnícke právo k nehnuteľnosti meniť. Ako posledné netreba zabudnúť na oznámenie o zamýšľanom vklade. Toto oznámenie môžete a nemusíte prikladať (ak neviete čo je oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad odporúčame Vám prečítať si nasledovný článok na našej stránke, ktorý sa venuje výlučne tejto tematike).

V prípade ak si s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti neviete dať rady, prípadne potrebujete inú asistenciu v súvislosti s prevodom Vašej nehnuteľnosti, neváhajte nás kontaktovať.

JUDr. Zuzana Bukvisova
Venujem sa právu nehnteľností už vyše 10 rokov, počas ktorých som získala mnohé cenné skúsenosti, o ktoré sa s Vami rada podelím a poskytnem Vám poradenstvo v súvislosti s Vašou nehnuteľnosťou.