ZMLUVY NA KATASTER

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PRED UZAVRETÍM ZMLUVY NA DIAĽKU - POUČENIE

Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy na diaľku

(ďalej len „Poučenie“)

v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. Charakter poskytovanej služby:

Poskytovateľ poskytuje právne služby v oblasti nehnuteľností objednané výlučne prostredníctvom webového portálu www.zmluvynakataster.sk, predmetom ktorých je vyhotovenie zvolenej zmluvnej dokumentácie a registrácia právneho úkonu na príslušnom okresnom úrade, katastrálonom odbore.

2. Poskytovateľ a jeho kontaktné údaje:

Obchodné meno LEGARTUM s.r.o.
Sídlo Hrachová 16B, 821 05 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika
IČO: 47 252 332
DIČ: 2024021637
IČ DPH: SK2024021637
Zapísaná: v ORSR OS BA I, Oddiel Sro, Vložka č. 95188/B
Štatutár: JUDr. Zuzana Bukvišová, konateľ
E-mail: bukvisova@legartum.sk
Telefón: 0905 420 485

Priamo u poskytovateľa na vyššie uvedených kontaktných údajoch je klient oprávnený reklamovať služby, podať sťažnosť alebo iný podnet.

3. Cena služby, platobné podmienky a informácia k reklamáciám

Odmena poskytovateľa je vo výške uvedenej pri jednotlivých zmluvách na webovej stránke www.zmluvynakataster.sk a táto odmena zahŕňa všetky náklady poskytovateľa na vyhotovenie tej ktorej zmluvy vrátane správneho polatku za povlenie vkladu/zápisu predmetnej zmluvy na kataster v maximálnej výške 33 EUR. Odmena nezahŕňa žiadne ďalšie náklady ako napr. poštovné, poplatky za overenie podpisu, náklady na preklad a iné. Odmena je splatná na základe zálohovej faktúry vystavenej poskytovateľom vždy vopred a jej úhrada je podmienkou uzatvorenia zmluvy a začatia poskytovania služieb. Poskytovateľ sa zaväzuje vyhotoviť požadovanú zmluvu bez zbytočného odkladu po úhrade odmeny a dodaní všetkých požadovaných podkladov a informácií, spravidla do 2 pracovných dní, nie je však možné vylúčiť predĺženie tejto lehoty v prípade objektívnych okolností akými sú napr. technické problémy, choroba personálu a iné. Podanie zmluvy na registrácia na kataster sa rovnako vykoná bez zbytočného odkladu po tom, ako nám ju zašlete poštou, podpísané originálne vyhotovenie zmluvy spolu s príslušným návrhom na kataster a ostatnými výslovne žiadanými prílohami, spravidla do 2 pracovných dní, nie je však možné vylúčiť predĺženie tejto lehoty v prípade objektívnych okolností akými sú napr. technické problémy, choroba personálu a iné. Lehoty na povolenie vkladu/záznamu sa riadia zákonom č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností. V prípade akejkoľvek reklamácie, sťažnosti alebo podnetu, túto je klient povinný vyhotoviť písomne a zaslať na adresu sídla poskytovateľa uvedenú v bode 2 vyššie. O spôsobe vybavenia reklamácie, sťažností alebo podnetu, poskytovateľ písomne informuje klienta v zákonných lehotách, t. j. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Pokiaľ klient nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 (www.soi.sk), alebo iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Odstúpenie od zmluvy

Klient je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
Klient môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u poskytovateľa (na adrese sídla v zmysle bodu 2 vyššie) v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Klient môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Poučenia.

5. NÁSLEDKY SÚHLASU SO ZAČATÍM S POSKYTOVANÍM SLUŽIEB OKAMŽITE PO UZATVORENÍ ZMLUVY

Klient nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom klienta. Klient udelením súhlasu/prednesením požiadavky, STRÁCA po úplnom poskytnutí služby PRÁVO na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy bez uvedenia dôvodu. Ak klient odstúpi od zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, klient je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

6. Zodpovednosť za poskytnutú službu

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom zmluvy je poskytovanie právnych služieb v súlade so zákonom č. 586/2003 o advokácii, poskytovateľ zodpovedá za vady poskytnutej služby v súlade s ustanoveniami zákona o advokácii a Občianskeho zákonníka.

7. Dĺžka trvania zmluvy

Zmluva sa uzatvára vždy výlučne na dobu určitú a zaniká úplným poskytnutím služby, t. j. spravidla registráciou právneho úkonu v katastri nehnuteľností, ak sa klient výslovne nevyjadrí, že si registráciu nepraje uskutočnisť.

Príloha: Formulár na odstúpenie od zmluvy Odoslaním objednávky na webovej stránke www.zmluvynakataster.sk potvrdzujete, že ste boli v celom rozsahu informovaný o vyššie uvedených skutočnostiach pred uzatvorením zmluvy a predmetným informáciám v celom rozsahu rozumiete.

Zároveň potvrdzujete, že ste boli riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, strácate právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby. Rovnako beriete na vedomie, že v prípade ak nesúhlasíte so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, uvedené je nutné uviesť v objednávke. Takouto výhradou následne dochádza k predĺženiu lehoty na poskytnutie služby a táto lehota začína plynúť po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy, čo zaslaním objednávky v celom rozsahu akceptujete.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Odosielateľ:
Meno a priezvisko:
Trvale bytom:

 

Adresát:
LEGARTUM s.r.o.
Nitrianska 3
821 08 Bratislava

 

 

V ...................... dňa ...............

 

 

VEC: Odstúpenie od zmluvy

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy, ktorú som ako záujemca uzatvoril s Vašou
spoločnosťou dňa ................

 

 

 

Podpis: .....................................................