Zákonné záložné právo podľa § 15

Zákonné záložné právo podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – čo znamená uvedený zápis na liste vlastníctva?

Čo je to zákonné záložné právo podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov ?

Na liste vlastníctva k nehnuteľnosti je v časti z časti „C – ťarcha“ zapísané záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a neviete čo to znamená ? Kupujete byt a bojíte sa tohto zápisu na liste vlastníctva? K tejto veci máme pre Vás vysvetlenie. Toto záložné právo je zákonné záložné podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Vzniká automaticky zo zákona. Takéto zákonné záložné právo podľa § 15 môže ale aj nemusí byť zapísané na liste vlastníctva.

Toto záložné právo vzniká priamo zo zákona a na liste vlastníctva má iba deklaratórny a informatívny charakter voči tretím osobám, to znamená, že sa týmto zápisom iba potvrdzuje jeho existencia. Jeho neuvedenie na liste vlastníctva nemá za následok neexistenciu tohto práva.

Na čo slúži zákonné záložné právo podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov ?

V prvom rade si treba uvedomiť, že na zriadenie takéhoto zákonné záložné práva netreba súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zvyčajne sa zapisuje na základe návrhu správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov. Takéto zákonné záložné právo má zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu. Slúži na zabezpečenie pohľadávok vlastníkov bytov nebytových priestorov vo vzťahu k právnym úkonom vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sa týkajú domu, spoločných častí, spoločných zariadení a pozemkov ako aj príslušenstva k domu. Jedná sa o všetky úhrady na základe zmlúv alebo iných právnych úkonov voči domu.

Čo to v praxi znamená?

V praxi to znamená to, že ak jeden z vlastníkov spôsobí domu škodu alebo si neplní riadne a včas svoju povinnosť platiť mesačné preddavky, majú ostatní vlastníci právo domáhať sa uspokojenia svojho nároku výkonom záložného práva, bez potreby súdneho rozhodnutia. Jedná sa o ochranu ostatných vlastníkov voči neplatičom prípadne voči škode spôsobenej na dome niektorým z vlastníkov.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom ťarchy uvedenej na liste vlastníctva vzťahujúcej sa k Vami zvolenej nehnuteľnosti, neváhajte nás kontaktovať.

JUDr. Zuzana Bukvisova
Venujem sa právu nehnteľností už vyše 10 rokov, počas ktorých som získala mnohé cenné skúsenosti, o ktoré sa s Vami rada podelím a poskytnem Vám poradenstvo v súvislosti s Vašou nehnuteľnosťou.